Zapraszamy

Dokumentacja medyczna

Zak艂ad opieki zdrowotnej jest obowi膮zany prowadzi膰 dokumentacj臋 medyczn膮 os贸b korzystaj膮cych ze 艣wiadcze艅 zdrowotnych zak艂adu.

Zak艂ad udost臋pnia dokumentacj臋 medyczn膮:

 1. pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu b膮d藕 osobie upowa偶nionej przez pacjenta;
 2. zak艂adom opieki zdrowotnej, jednostkom organizacyjnym tych zak艂ad贸w i osobom wykonuj膮cym zaw贸d medyczny poza zak艂adami opieki zdrowotnej, je偶eli dokumentacja ta jest niezb臋dna do zapewnienia ci膮g艂o艣ci 艣wiadcze艅 zdrowotnych;
 3. w艂a艣ciwym do spraw zdrowia organom pa艅stwowym oraz organom samorz膮du lekarskiego w zakresie niezb臋dnym do wykonywania kontroli i nadzoru;
 4. ministrowi w艂a艣ciwemu do spraw zdrowia, s膮dom, prokuratorom, lekarzom s膮dowym oraz s膮dom i rzecznikom odpowiedzialno艣ci zawodowej, w zwi膮zku z prowadzonym post臋powaniem;
 5. uprawnionym na mocy odr臋bnych ustaw organom i instytucjom, je偶eli badanie zosta艂o przeprowadzone na ich wniosek;
 6. organom rentowym oraz zespo艂om do spraw orzekania o stopniu niepe艂nosprawno艣ci, w zwi膮zku z prowadzonym przez nie post臋powaniem;
 7. rejestrom us艂ug medycznych, w zakresie niezb臋dnym do prowadzenia rejestr贸w;
 8. zak艂adom ubezpiecze艅 na zasadach okre艣lonych w przepisach o dzia艂alno艣ci ubezpieczeniowej.

Dokumentacja medyczna mo偶e by膰 udost臋pniona tak偶e szkole wy偶szej lub jednostce badawczo-rozwojowej do wykorzystania dla cel贸w naukowych, bez ujawniania nazwiska i innych danych umo偶liwiaj膮cych identyfikacj臋 osoby, kt贸rej dokumentacja dotyczy.

Dokumentacja medyczna jest udost臋pniana w nast臋puj膮cych formach:

 1. do wgl膮du w zak艂adzie opieki zdrowotnej;
 2. poprzez sporz膮dzenie jej wyci膮g贸w, odpis贸w lub kopii;
 3. poprzez wydanie orygina艂u za pokwitowaniem odbioru i z zastrze偶eniem zwrotu po wykorzystaniu, je艣li uprawniony organ lub podmiot 偶膮da udost臋pnienia orygina艂贸w tej dokumentacji.
Wa偶ne: za udost臋pnienie dokumentacji medycznej zak艂ad opieki zdrowotnej pobiera op艂at臋.

Maksymalna wysoko艣膰 op艂aty za:

 1. jedn膮 stron臋 wyci膮gu lub odpisu dokumentacji medycznej - nie mo偶e przekracza膰 0,0015 przeci臋tnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale od pierwszego dnia nast臋pnego miesi膮ca po og艂oszeniu przez Prezesa G艂贸wnego Urz臋du Statystycznego w Dzienniku Urz臋dowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiecze艅 Spo艂ecznych;
 2. jedn膮 stron臋 kopii dokumentacji medycznej - nie mo偶e przekracza膰 0,00015 przeci臋tnego wynagrodzenia,
 3. sporz膮dzenie wyci膮gu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym no艣niku danych, je偶eli zak艂ad prowadzi dokumentacj臋 medyczn膮 w formie elektronicznej - nie mo偶e przekracza膰 0,001 przeci臋tnego wynagrodzenia,

Dokumentacja medyczna jest przechowywana przez okres 20 lat, licz膮c od ko艅ca roku kalendarzowego, w kt贸rym dokonano ostatniego wpisu, z wyj膮tkiem:

 1. dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia cia艂a lub zatrucia, kt贸ra jest przechowywana przez okres 30 lat, licz膮c od ko艅ca roku kalendarzowego, w kt贸rym nast膮pi艂 zgon;
 2. zdj臋膰 rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacj膮 medyczn膮 pacjenta, kt贸re s膮 przechowywane przez okres 10 lat, licz膮c od ko艅ca roku kalendarzowego, w kt贸rym wykonano zdj臋cie;
 3. skierowa艅 na badania lub zlece艅 lekarza, kt贸re s膮 przechowywane przez okres 5 lat, licz膮c od ko艅ca roku kalendarzowego, w kt贸rym zrealizowano 艣wiadczenie b臋d膮ce przedmiotem skierowania lub zlecenia.

Zobacz:

Ustawa o zak艂adach opieki zdrowotnej

Rozporz膮dzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie rodzaj贸w i zakresu dokumentacji medycznej zak艂adach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania

(C) 2008 (C) 2008 FoR HELP Sp z o.o. Sosnowiec, ul. Wojska Polskiego 73 tel./fax: 32 793 95 71